فراخوان نوشتن داستان کوتاه کوتاه کوتاه   

اهداف :  

این تنها یک سنجش است .سنجشی برای خودم…  

  

شرایط :   

۱. طولانی تر از ده کلمه ؛ نه. 

۲. با نام ؛ بله . 

۳. شرایط سنی. محتوائی و موضوعی ؛ نه. 

۴. ارسال تا ۳۰ دی ؛ بله 

۵. داوری اش خودم ؛ بله 

۶. داستان ها در بخش نظرات نوشته شود ؛ باز هم بله  

۷. داستانها تنها بعد از داوری نمایش داده خواهد شد؛ بله

۸ . تمام داستان ها برگزیده می شوند ؛ نه 

 ۹ . بین نام و متن یک سطر فاصله باشد ؛ بله 

۱۰ . منتظرم ؛ حتماً

 

جوایز : 

به نفرات اول تا سوم یک دی وی دی فیلم  Divx  اهدا می شود 

(می تونن بعد ازدریافت جایزه فیلم ها را با هم عوض به در کنند تا همشون همه فیلم ها را ببینند)دوستان عزیز / تمامی نظرات بعد از پایان مهلت فراخوان نمایش داده می شود . فعلا هیچ نظری تائید نشده و نمایش داده نخواهد شد.

| ۱۹ نظر

هیچ توئی وجود ندارد 

همه منم … 

و این درکش زمانی بود  

که به تو سفر کردم

| ۹ نظر